ധ്യാനയോഗം

മൂന്നു നോമ്പിനോടനുബന്ധിച്ചു പള്ളിയില്‍ 21,22,23 തീയതികളില്‍ രാവിലെ 9 മണി മുതല്‍ വൈകിട്ട് 6 മണിവരെ ധ്യാനയോഗം ഉണ്ടായിരിക്കും.

<< Back to Latest News

 
Know more about play craps games poker blackjack no download no deposit roulette online

© Copyright - RajadhiRaja St.Mary's Jacobite Syrian Cathedral (Piravom Valiya Pally), Piravom